GELD
ARGENT

De 'verdiensten' van de particuliere belegger in windstroom, staan grotendeels ook op zijn eigen maandelijkse elektriciteitsfactuur én op die van de buren.
Het is opmerkelijk dat de overheid dit promoot (na de Turteltax-affaire met de zonnepanelen) en daarmee duidelijk ook het financiële risico bij de burger neerlegt om de 'doelstellingen' te behalen.

Men kan zich tevens de vraag stellen waar de enorme meerkost voor de zwaar gesubsidiëerde windenergie, opgebracht door de consument die daarvoor tegenwoordig fors meer betaalt via zijn elektriciteitsfactuur, eigenlijk exact naartoe gaat  (samen met Duitsland en Denemarken is de elektriciteit het duurst in België).

Het is immers geen accijns zoals op brandstof die via de staatskas in theorie weer ten goede kan komen aan de maatschappij. 


Is het verantwoord hier te kiezen voor een energiesysteem dat zowel direct als indirect zware bijkomende lasten in de vorm van uitbetaalde subsidies en vage heffingen voor de burger met zich meebrengt, de leefomgeving hypothekeert en voor de maatschappij mogelijk onrendabel is?

Brengt hier die keuze dus een economische en maatschappelijke meerwaarde met zich mee?

Er zijn meer gerechtigden die de open ruimte claimen, het één gaat ten koste van het ander. Eerdere keuzes maken dat andere keuzes niet meer mogelijk zijn.
Voor zonne-energie is het misschien een wat ander verhaal, die hypothekeert de ruimte aanzienlijk minder indien we al onze daken die geschikt zijn, daarvan voorzien. Daarin is de strekking van onderstaande documentaire goed te volgen.


In Frankrijk kostte een kilowatt elektriciteit niet zolang geleden maar ong. een derde van wat die nu hier kost, daar had men een bijna 100% CO2-neutrale stroomvoorziening en men verwarmde daar veelal elektrisch, bij wijze van spreken, met de deur open met uitzicht op een prachtig ongeschonden cultuurlandschap.
Dat is nu verleden tijd. Men stoot nu een massa CO2 uit en zegt dat men nog verder moet 'vergroenen'  d.m.v. hernieuwbare energie om de Europese 'doelstellingen' te behalen...

Men spreekt in de Europese pers sinds kort veelvuldig van structurele energiearmoede en van een grootschalige kapitaalvlucht.
Verarming van de bevolking werkt het behalen van 'de doelstellingen'  echter tegen. In het Oosten en Zuiden van Europa is minder geld te rapen bij de bevolking, men ziet daar dus aanzienlijk minder windturbines.  En worden de Europese doelstellingen zoals hier, ook daar niet enkel gehaald wanneer die landen hun nucleaire centrales kunnen blijven onderhouden en deels op tijd vervangen?

Energie behoort tot de eerste levensbehoeften, zonder stroom geen water noch voedsel, zonder goed vooruitziend beleid geen bevoorradingszekerheid.

Veel geld van de burger, waarvoor hij niets aantoonbaars dan mogelijke overlast terugkrijgt en waarvan hij niet weet waar het blijft, wordt onvrijwillig onttrokken aan zijn vrij besteedbaar inkomen in het kader van een positief geacht klimaatbeleid. 
Toch ziet men geen positief resultaat in de CO2-statistieken van zijn zware inspanningen, wel dagelijks groeiende' klimaatbedreigingen, via de media.
Hoe kan dàt de brave betaalburger blijven inspireren?

Om bijvoorbeeld alleen de huidige kerncentrales te kunnen vervangen wat betreft de capaciteit en het gebrek aan CO2-uitstoot, zal elke vierkante kilometer van België voorzien moeten worden van een grote windturbine, die het niet doet als het viervijfde van de tijd niet of onvoldoende waait.
Maar dan nog kan men niet elektrisch gaan rijden, het huis elektrisch verwarmen, de industrie draaiende houden, evenals bijvoorbeeld de  mobiliteitssector van CO2-vrije energie voorzien. 


Het collectieve 'wensdenken' zou dringend plaats moeten maken voor eco-realisme. Het klinkt zo mooi maar het gaat om de harde cijfers en het publiceren daarvan..


Heeft men wel een beeld van wat de randdeffecten zijn van de keuze voor wind? 
Men kan naast het enorme ruimtebeslag bijvoorbeeld denken aan;
de zeer kostelijke landelijke netverzwaring, 'slimme' digitale meters, nieuwe peperdure en CO2-onvriendelijke fossiele gascentrales als back-up of de extreem dure batterijopslag, het grid-management met enorme kosten om ons net enigzins stabiel te kunnen houden, vanwege net-instabiliteit te realiseren bijkomende internationale hoogspanningsverbindingen, schade aan de biodiversiteit, de volksgezondheid, beschermde natuurgebieden, de landbouw, Landschappelijk Waardevolle Agrarische Gebieden, ons cultureel en historisch erfgoed, het regionale toerisme, sociale tweespalt tussen voor- en tegenstanders, eraan verdieners en de benadeelden, believers en realisten, en mogelijke imagoschade van een land dat een Europese voorbeeldrol wil vervullen betreffende een goede communicatie en dus relatie met haar burgers?

Beseft men voldoende dat wat te rap kiezen voor 'de groene oplossingen' in hun maatschappelijke uitwerking helemaal niet zo fris-groen is, laat staan sociaal-rood?
Is er niet zowel een normen- als een kleurvervaging bezig, zowel ten aanzien van het politieke landschap (inhoudelijke oppositie is nagenoeg onbestaande), als het voorheen zo groene Vlaamse landschap.

Is er geen 'klimaat' ontstaan waarin de brave betaalburger bijna niets meer gevraagd wordt en dus onwetend wordt gehouden? Raken we zo niet onopgemerkt verder weg van de, hoger in rang dan de wetgeving op lidstaatniveau staande, milieudoelstellingen en dus van wat Europa ons binnen o.a. de milieurichtlijn 2001/42/EU oplegt?

Les "gains" de l'investisseur privé dans l'électricité éolienne dépendent en grande partie de sa propre facture d'électricité mensuelle et de celle de ses voisins.
Il est remarquable que le gouvernement en fasse la promotion (après l'affaire de la Turteltax sur les panneaux solaires) et, ce faisant, fasse clairement peser le risque financier sur le citoyen pour atteindre les "objectifs".
On peut également se demander où va exactement l'énorme surcoût de l'énergie éolienne fortement subventionnée, supporté par le consommateur qui paie aujourd'hui beaucoup plus cher via sa facture d'électricité (avec l'Allemagne et le Danemark, c'est en Belgique que l'électricité est la plus chère).
Après tout, il ne s'agit pas d'un droit d'accise comme sur le carburant qui pourrait en théorie profiter à nouveau à la société via le trésor public.

Est-il responsable d'opter pour un système énergétique qui impose directement et indirectement de lourdes charges supplémentaires au citoyen sous la forme de subventions payées et de vagues prélèvements, hypothéquant l'environnement et rendant éventuellement la société non rentable ?
Ce choix comporte-t-il donc une valeur ajoutée économique et sociale ?
Il y a plus d'ayants droit qui réclament l'espace ouvert, l'un au détriment de l'autre. Les choix antérieurs signifient que d'autres choix ne sont plus possibles.
La situation est peut-être un peu différente pour l'énergie solaire, qui empiète beaucoup moins sur l'espace si nous l'installons sur tous nos toits appropriés. A cet égard, le documentaire suivant peut être facilement suivi.
La percée de la durabilité, VPRO Tegenlicht

En France, il n'y a pas si longtemps, un kilowatt d'électricité ne coûtait qu'un tiers de ce qu'il coûte aujourd'hui ici, l'approvisionnement en électricité était pratiquement neutre en CO2 et les gens se chauffaient souvent à l'électricité, pour ainsi dire la porte ouverte sur un magnifique paysage culturel intact.
C'est maintenant de l'histoire ancienne. Ils émettent maintenant une masse de CO2 et disent qu'ils doivent se "verdir" encore plus grâce aux énergies renouvelables afin d'atteindre les "objectifs" européens...
La presse européenne a récemment beaucoup parlé de pauvreté énergétique structurelle et de fuite des capitaux à grande échelle.
La paupérisation de la population empêche toutefois la réalisation des "objectifs". À l'est et au sud de l'Europe, il y a moins d'argent à ramasser par la population, donc beaucoup moins d'éoliennes.  Et les objectifs européens ne seront-ils pas atteints là aussi, uniquement si ces pays peuvent continuer à entretenir leurs centrales nucléaires et à les remplacer en partie à temps ?
L'énergie est l'un des besoins fondamentaux de la vie, sans électricité il n'y a pas d'eau ou de nourriture, sans une politique bien prévue il n'y a pas de sécurité d'approvisionnement.
Beaucoup d'argent des citoyens, pour lequel ils n'obtiennent rien en retour sauf d'éventuels désagréments et dont ils ne savent pas où il va, est involontairement retiré de leur revenu librement disponible dans le cadre d'une politique climatique censée être positive.
Pourtant, on ne voit aucun résultat positif dans les statistiques de CO2 de ses efforts acharnés, seulement des menaces climatiques "croissantes" au quotidien, via les médias.
Comment cela peut-il continuer à inspirer le bon payeur ?
Par exemple, pour remplacer uniquement les centrales nucléaires actuelles en termes de capacité et d'absence d'émissions de CO2, chaque kilomètre carré de la Belgique devra être équipé d'une grande éolienne, qui ne fonctionnera pas si le vent est inexistant ou insuffisant pendant quatre cinquièmes du temps.
Mais même dans ce cas, il n'est pas possible de rouler à l'électricité, de chauffer les maisons à l'électricité, de faire fonctionner l'industrie ou, par exemple, d'alimenter le secteur de la mobilité en énergie sans CO2.

Le "wishful thinking" collectif doit de toute urgence faire place à l'éco-réalisme. Cela semble si agréable, mais il s'agit de chiffres précis et de leur publication.

Avons-nous une idée des effets périphériques du choix de l'éolien ?
En plus de l'énorme utilisation de l'espace, on peut aussi penser à
Le renforcement très coûteux du réseau national, les compteurs numériques "intelligents", les nouvelles centrales électriques à gaz fossile extrêmement coûteuses et peu respectueuses de l'environnement comme solution de secours ou le stockage par batterie extrêmement coûteux, la gestion du réseau avec des coûts énormes pour maintenir notre réseau quelque peu stable, en raison de l'instabilité du réseau pour réaliser des connexions internationales à haute tension supplémentaires, les dommages à la biodiversité, la santé publique, les zones naturelles protégées, l'agriculture, les zones agricoles pittoresques de grande valeur, notre patrimoine culturel et historique, le tourisme régional, la discorde sociale entre les partisans et les opposants, les gagnants et les perdants, les croyants et les réalistes, et l'atteinte éventuelle à l'image d'un pays qui aspire à devenir un modèle européen en termes de bonne communication et donc de relation avec ses citoyens ?

Sommes-nous suffisamment conscients que le fait d'opter trop rapidement pour les "solutions vertes" dans leur impact social n'est pas du tout un vert frais, sans parler du rouge social ?
N'y a-t-il pas un affaiblissement des normes et des couleurs, tant au niveau du paysage politique (l'opposition de fond est pratiquement inexistante) qu'au niveau du paysage flamand, autrefois si vert.
Ne s'est-il pas développé un "climat" dans lequel le citoyen bon payeur ne se voit demander presque rien et est donc maintenu dans l'ignorance ? N'est-ce pas ainsi que nous nous éloignons, sans nous en rendre compte, des objectifs environnementaux de rang supérieur à la législation au niveau des États membres et donc de ce que l'Europe nous impose, entre autres, dans la directive 2001/42/UE ?KOPLOPERS OF KOPPENSNELLERS?
LEADERS OU CHASSEURS DE TÊTES ?

Men kan zich tevens concrete vragen stellen over de globalistische achterliggende gedachte en over de door de V.N. gestuurde mondiale verschuivingen van rijk naar arm, gesteund door de 'Parijse' klimaatboetes die we spoedig gaan moeten betalen van Europa.
We hebben inderdaad onbeschoft veel geld gegraaid in de koloniën, we hebben daardoor in combinatie met het gebruik van fossiele brandstoffen een asociaal hoge mate van welvaart bereikt, we zitten echter nu in de groeiende staatsschulden door gebrek aan alertheid.

Hebben nog we nog wel genoeg geld voor enkel het basale onderhoud van bijvoorbeeld onze wegen, het openbaar vervoer, de elektriciteitsvoorziening, de gezondheidszorg, de bejaardenzorg, kwalitatief onderwijs en een Energiewende 'ohne Ende' ?  Die ons zonder twijfel, zoals in Duitsland, verder zal verarmen en daarmee mogelijk de voormalige koloniën ook?

Zullen die 'koloniën' van ons via de V.N. en Europa de zeer hoge klimaateisen opgelegd krijgen gekoppeld aan de daarvoor te verstrekken leningen? Waaraan men zonder over een zeer prominente onuitputtelijke CO2-vrije en goedkope energiebron te beschikken, nooit zal kunnen voldoen. Zou dát de bedoeling zijn?

Op het moment dat 'Het jonge Zuiden' over voldoende goedkope energie beschikt wordt de machtsverhouding mogelijk omgedraaid, maar die kans zal het oude Noorden het jonge Zuiden waarschijnlijk niet gunnen.
De technologische ontwikkeling van bijvoorbeeld gesmolten zout reactoren (Thoriumcentrales) wordt hier zwaar onvoldoende aangegrepen, in Azië echter wel, dan zullen zij die dus als eerste kunnen vermarkten...

Gaan we als zelf ingeprate 'voorbeeldige koplopers', blind voor de eerder voorzichtige houding van de grootmachten, intern onze leidende voorttrekkersrol spelend, binnenkort verder achterop lopen geremd door onze eigen ambitiueze maar mogelijk te weinig doordachte klimaat- en energiedoelstellingen?
Zal zo de gedroomde ideologische welvaartsverschuiving van Noord naar Zuid niet een farce blijken, of een onbedoelde realiteit?

Wanneer het bestrijden van global warming onze doelstelling is, moeten we dan niet samen (mondiaal) aan betaalbare en leefbare, hoogtechnologische langetermijn-oplossingen gaan werken en daadwerkelijk CO2-uitstoot reduceren?

Kunnen we in dat licht via de huidige extreme subsidiëring van enkelen, mondiaal nog zoveel geld verspillen aan deze achaïsche windmolentechnieken in dichtbevolkte gebieden in gedwongen combinatie met de extreem dure immense, zelfs globale, randeffecten van die keuze? 

Is het fair dat een kleine minderheid zich kan verrijken binnen een overgesubsidiëerde, door cliëntelistische wetgeving ontstane 'groeimarkt' en er tegelijkertijd hier en in de buurlanden geen signifiante CO2-resultaten geboekt worden (wanneer we de milieueffecten van de coronamaatregelen buiten beschouwing laten)?
Zeer grote producenten van windturbines hebben financiële problemen, het gaat dus helemaal niet meer zo goed met de Duitse Klimatindustrie. Zware principiële discussies vinden daar plaats en massa-ontslagen binnen de windmolenindustrie.
Keert het tij?

On peut également poser des questions concrètes sur la logique mondialiste et les transferts mondiaux des riches vers les pauvres induits par les Nations unies, soutenus par les amendes climatiques de "Paris" que nous devrons bientôt payer depuis l'Europe.
Nous nous sommes en effet emparés d'une quantité obscène d'argent dans les colonies, nous avons ainsi atteint, en combinaison avec l'utilisation de combustibles fossiles, un degré de prospérité aussi élevé, mais nous nous retrouvons maintenant dans les dettes nationales croissantes par manque de vigilance.
Avons-nous encore assez d'argent pour assurer l'entretien de base, par exemple, de nos routes, des transports publics, de l'approvisionnement en électricité, des soins de santé, des soins aux personnes âgées, d'une éducation de qualité et d'une Energiewende "ohne Ende" ?  Ce qui ne manquera pas, comme en Allemagne, de nous appauvrir encore plus et, avec cela, peut-être aussi les anciennes colonies ?
Nos "colonies", par l'intermédiaire de l'ONU et de l'Europe, se verront-elles imposer des exigences climatiques très élevées, ainsi que les prêts nécessaires à cet effet ? Qu'ils ne pourront jamais satisfaire sans une source inépuisable très importante d'énergie sans CO2 et bon marché. Serait-ce l'intention ?
Dès que le "jeune Sud" disposera de suffisamment d'énergie bon marché, l'équilibre des forces pourra être inversé, mais le vieux Nord ne donnera probablement pas cette chance au jeune Sud.
Le développement technologique des réacteurs à sels fondus (centrales au thorium), par exemple, est fortement sous-exploité ici, mais il l'est en Asie, qui sera donc la première à le commercialiser...
Sommes-nous, en tant que "pionniers exemplaires" autoproclamés, aveugles à l'attitude plutôt prudente des superpuissances, jouant notre rôle de pionniers en interne, bientôt à la traîne, inhibés par nos propres objectifs climatiques et énergétiques ambitieux mais peut-être trop peu réfléchis ?
Ne s'agira-t-il pas d'une farce, ou d'une réalité involontaire, du déplacement idéologique rêvé de la prospérité du Nord vers le Sud ?
Si la lutte contre le réchauffement climatique est notre objectif, ne devrions-nous pas alors travailler ensemble (au niveau mondial) sur des solutions à long terme abordables et vivables, de haute technologie, et réduire réellement les émissions de CO2 ?
Dans cette optique, pouvons-nous encore gaspiller autant d'argent au niveau mondial pour ces techniques d'éoliennes achaïques dans des zones densément peuplées, en combinaison forcée avec les immenses effets périphériques extrêmement coûteux, voire mondiaux, de ce choix ?
Est-il juste qu'une petite minorité puisse s'enrichir sur un "marché de croissance" sursubventionné créé par une législation clientéliste, alors que dans le même temps, aucun résultat significatif en matière de CO2 n'est obtenu ici ou dans les pays voisins (si l'on ne tient pas compte des effets environnementaux des mesures Corona) ?
Les très grands fabricants d'éoliennes ont des problèmes financiers, si bien que l'industrie climatique allemande ne se porte plus très bien du tout. De sérieuses discussions de principe s'y déroulent et des licenciements massifs ont lieu dans le secteur des éoliennes.
Le vent tourne-t-il ?KENNIS
CONNAISSANCE

Het Kimaatplan werd zwaar onderuitgehaald in een gemeenschappelijk advies door de SERV, Minaraad, SALV en de andere Belgische adviesraden samen.

De adviesraden hebben het over een schrijnend gebrek aan cijfers, data, feiten, visie, en methodiek bij de administraties en de regering betreffende de instrumentkeuze binnen het Klimaatplan.

Binnen de administraties herkent men dat, wacht men ook op antwoorden van Europa over juridische problemen met de Vlaamse interpretatie van de Europese wetgeving die zich nu voordoen, én men geeft aan dat ze meer ruimte en mankracht nodig gaan hebben om zich meer te kunnen verdiepen in de complexe materie, ze zijn absoluut van goede wil.


Men zou daar volgens de Belgische burgerplatforms waaronder ASBL Vent de Raison / Wind met Redelijkheid, Leefbare Energie Vlaanderen en de lokale platforms waarschijnlijk nog het onwettig gebrek aan een begeleidende Milieueffect Rapportage op plan- en projectniveau en dus het gemis aan alternatievenonderzoek en praktische en effectieve burgerinspraak aan moeten toevoegen.


Voorafgaand milieuonderzoek en bijbehorende burgerparticipatie dreigen steeds meer op de achtergrond te geraken.

Is het aantal medewerkers van de Dienst MER binnen het Departement Omgeving, dat zich met de MER's rond honderden windturbines belast ziet, inmiddels weer groter dan het getal twee?

Dat is een zeer gevaarlijke ontwikkeling waaraan ook volgens Europa dringend een halt toe geroepen dient te worden, getuige o.a. de recente PAS-zaak in Nederland, waarin Nederland voorbij ging aan de juiste toepassing van de Europese Milieurichtlijnen en nu flink voor het blok gezet is.
18.000 omgevingsvergunningen staan geblokkeerd.

Kan ook België de Europese milieurichtlijnen naast zich neerleggen om aan een andere te voldoen?

En voldoet men dan wel aan die andere?


Le Plan Climat a été sévèrement mis à mal dans un avis commun de la SERV, du Minaraad, du SALV et des autres conseils consultatifs belges.
Des pistes pour un plan climat-énergie renforcé à l'horizon 2030
Les conseils consultatifs parlent d'un manque affligeant de chiffres, de données, de faits, de vision et de méthodologie dans les administrations et le gouvernement concernant le choix des instruments du Plan Climat.
Au sein des administrations, cela est reconnu, elles attendent également des réponses de l'Europe concernant les problèmes juridiques liés à l'interprétation flamande de la législation européenne qui se posent actuellement, et elles indiquent qu'elles auront besoin de plus d'espace et de personnel pour pouvoir approfondir cette question complexe, elles sont absolument de bonne volonté.

Selon les plates-formes citoyennes belges, dont l'ASBL Vent de Raison, Leefbare Energie Vlaanderen et les plates-formes locales, il faudrait probablement ajouter l'absence illégale d'un rapport d'impact sur l'environnement au niveau des plans et des projets, et donc l'absence de recherche alternative et de participation citoyenne pratique et efficace.


La recherche environnementale préliminaire et la participation citoyenne qui y est associée risquent d'être de plus en plus reléguées au second plan.
Le nombre d'employés du service MER au sein du ministère de l'Environnement, qui est chargé des MER pour des centaines d'éoliennes, est-il désormais supérieur à deux ?
Il s'agit d'une évolution très dangereuse, à laquelle l'Europe estime elle aussi qu'il faut mettre un terme de toute urgence, comme en témoigne, par exemple, la récente affaire PAS aux Pays-Bas, dans laquelle les Pays-Bas ont ignoré l'application correcte des directives européennes en matière d'environnement et se sont retrouvés sur le banc des accusés.
Au total, 18 000 permis environnementaux ont été bloqués.
La Belgique peut-elle aussi ignorer les directives environnementales européennes pour se conformer à une autre ?
Et se conforment-ils ensuite à l'autre ?