image-220389-vogelvlucht_.w640.jpg


HAKSELAAR

Wat is de prijs van een vogel?
De 'groene' windturbine fungeert als 'hakselaar' van vele (ook beschermde) vogelsoorten, vleermuizen en insecten en tast daarmee de lokale biodiversiteit onbetwistbaar aan.

Steeds meer boeren getuigen van problemen met hun veestapel, gedragsverandering, misvormingen en misgeboorten.
Maar ook elders getuigen Franse boeren van over gelijkaardige problemen.

Maar ook het specifieke windmolengeluid, trillingen en de turbulentie verjagen veel diersoorten, die vaak nergens anders meer naar toe kunnen en dus definitief zullen verdwijnen.

Turbulentie, de werkelijke impact van moderne industriële windturbines op de samenleving / leefomgeving kan nogal
onderschat worden. Evenals de tekortkomingen van het huidige plaatsingsbeleid dat steunt op zwaar achterhaalde, niet
nageleefde, zelfs mogelijk onwettig tot stand gekomen Vlaamse milieuwetgeving.

Recent Duits onderzoek laat zien dat de biodiversiteit te lijden heeft onder die windturbine-turbulentie, zelfs op grote
afstanden, met name de insecten, en daarmee mogelijk hele ecosystemen.
(Dr. Franz Trieb, Interference of Flying Insects and Windparks, Institut für Technische Thermodynamik, Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt, DLR, Stuttgart)


LANDSCHAPSBESCHERMING

In een arrest van het Grondwettelijk Hof heeft men recent besloten dat de LWAG's, Landschappelijk Waardevolle Agrarische Gebieden weer als zodanig gezien moeten worden en de esthetische eisen die teniet gedaan werden in het vernietigde deel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening weer gaan gelden. Dit is een belangrijke zet en bemoeilijkt het plaatsen van windparken in die gebieden.


DE NEVEN-EFFECTEN VAN HET STIKSTOF-ARREST VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE

In een arrest van het Europese Hof van Justitie binnen de PAS-zaak is geconcludeerd dat Nederland jaren haar voeten heeft geveegd aan de Europese milieurichtlijnen, o.a. de Habitatrichtlijn. Dit heeft betrekking op de stikstofuitstoot en de bescherming van Natura 2000 gebieden.
Het Hof en daarna de RVS concludeerden dat men geen voorafname mag doen op mogelijk in de toekomst te behalen positieve milieuresultaten wanneer zowel die toekomste positieve effecten nog niet exact bekend zijn en de schadelijke effecten lokaal van de milieumaatregel of vergunning ook niet goed in kaart zijn gebracht. Wanneer er maar enige wetenschappelijke twijfel bestaat omtrent de schadelijkheid van de effecten kan men niet vergunnen. De vergelijking werpt zich op ten aanzien van de vergunning van mogelijk schadelijke windturbines voor het klimaat.

Het tweede waar de PAS zaak op wijst is dat de kwaliteit van Natura 2000 gebieden niet achteruit mag gaan door de invloed van plannen of programma's (of vergunningen). De vraag rijst uit welk onderzoek blijkt dat windparken op bepaalde afstanden van windparken geen schade zouden toebrengen aan die beschermde natuurgebieden. Een Plan-MER lijkt daarvoor het instrument.

In Nederland staan momenteel vanwege deze zaak 18.000 omgevingsvergunningsaanvragen geblokkeerd, ook die voor windparken, zelfs op zee.Groen of minder groen?

Groen zijn,  betekent niet in Vlaanderen haastig de laatste lokale natuur vernietigen om maar een procent 'groene' windenergie te kunnen opwekken.

Groen doen,  (niet alsof) is waarschijnlijk respectvol met de natuur omgaan en vooral onze levenstijl aanpassen.

Groen worden,  doet men van het gebrek aan debat in de media op basis van objectieve cijfers en andere relativerende informatie en het terecht strijden tegen milieuproblemen elders maar tegelijkertijd het negeren van de aantasting van de natuur en biodiversiteit in eigen land, door de implementatie van een zeer laag performant energiesysteem met een extreem groot ruimtebeslag daar waar juist meer bomen een belangrijker taak betreffende het klimaat zouden kunnen vervullen.

Mondiaal een paar procent minder korte verplaatsingen met het vliegtuig staat qua CO2 mogelijk gelijk aan het plaatsen van een miljoen windturbines.


ZWAVELHEXAFLUORIDE

De immense uitbreiding van ons Europese en Belgische elektriciteitsnet met name door windenergie betekent dat er zeer veel netverzwaringen en veranderingen met een uitgebreide schakel- en transformatie-infrastructuur benodigd is.

De BBC kwam onlangs met een artikel op basis van wetenschappelijk onderzoek waarin men waarschuwt voor de desastreuze broeikaswerking van het isolatiegas SF6.
Dit gas wordt gebruikt in windturbines en binnen vrijwel alle elektrische installaties waar men met hoge spanning werkt. Om te zorgen dat er geen vlambogen overvliegen en geen brand ontstaat bij een compacte vormgeving van de infrastructuur gebruikt men dit goedkope isolatiegas waarvoor geen wetgeving bestaat.
Echter dit gas komt massaal in de atmosfeer terecht door lekkages en geen recyclage en is 23.500 keer schadelijker dan CO2.
het is by far het allersterkste broeikasgas wat er bestaat.

De Telegraaf bracht het volgende artikel.  Ook andere artikelen zijn hierover verschenen maar naar we weten niet in België.

Het gevolg is dat de implementatie van windstroom op het net een mogelijke zware verhoging van broeikasgas teweeg brengt, en was men er niet aan begonnen om juist dat te voorkomen?

Hoe groen is een windturbine aangesloten op het net?

Verder liet Europese Unie liet onlangs berekenen dat er nog 150 extra kerncentrales nodig zijn indien we tegen 2030  80% van ons wagenpark elektrisch willen hebben. Betekent dat nog 300.000 extra windturbines die het ongeveer driekwart van de tijd niet of onvoldoende doen, juist wanneer men naar het werk moet met die nieuwe elekrische wagen?

We moeten ons blijven afvragen waarmee de natuur, en daarmee het klimaat, het meest gediend is.


NEODYNIUM EN ANDERE

Hoe groen is overigens de productie, plaatsing en recyclage van windturbines?
Om te weten of de productie, exploitatie en afbraak van een product milieuvriendelijk is dient men dat te onderzoeken, met gebruikt daar normaal de LCA voor, de Life Cycle Analysis, echter niet bij windturbines in de omgevingsvergunningsaanvragen of binnen beleidsplannen.
Moet er niet  meer aandacht aan besteed gaan worden aan milieuonderzoek en moet men zich geen ernstige vragen gaan stellen over de productie van het Neodynium en andere rare earth materials dat men massaal gebruikt voor de enorme magneten binnen windturbines en andere onderdelen?
Ook het composietmateriaal van de enorme rotorbladen blijkt niet recycleerbaar of afbreekbaar. Wordt dat gedumpt of verbrand?.
Daarnaast is de grootste massa, het goedkope beton van de fundering, waar mogelijk vliegas in verwerkt zit, een afval produkt van (vuil)verbrandingsovens wat zware metalen bevat die in contact kunnen komen met ons drinkwater.
Is het verantwoord wanneer dat achterblijft in de grond?

Meer over de winning van Neodynium in Baotou (Mongolië), waar veel radioactiviteit in het milieu belandt vindt u hier, maar ook in dit filmpje, of dit.Het doel is natuurlijk groen, het beschermen van onze natuurlijke leefomgeving. Maar hoe zit het met de kwaliteit van de leefomgeving in de landen waar de grondstoffen vandaan komen, of de eind- of afvalproducten gedumpt worden?
Moeten we niet het gehele plaatje onderzoeken, communiceren en meenemen in de afwegeng betreffende de risico's van de transitie voor het globale milieu en dus de natuur?

Is dat ook geen vereiste van Europa en de O.E.S.O.?


Bestand

SF6 isolatiegas, het allersterkste broeikasgas lekt in de atmosfeer door windturbines en andere elektrische infrastructuur, BBC

Bestand Downloaden