WINDPARK TONGEREN-RIEMST                                                              
Vijftig, zestig of inmiddels 80 windturbines tussen Tongeren, Riemst en Bassenge?


image-222291-horizon_Millen.w640.jpg
Horizon richting Tongeren-Oost vanuit Millen, niet alle geplande windturbines zijn ingetekend, E313 en industrieterrein zijn niet zichtbaar vanaf de kerktoren, windturbines wel.

Bestand

De meest actuele kaart met 78 windturbines, waarvan van geen enkele vaststaat dat die niet gebouwd zal worden.

Bestand Downloaden
Bestand

Inventarisatie van alle lopende projecten tussen Riemst, Tongeren, Bassenge en Juprelle

Bestand Downloaden
image-229453-kaart_windpark_departement_Tongeren_Oost.w640.jpg
Dit is het nu ook met de Waalse molens bijgewerkte plan gebaseerd op de kaart van Departement Omgeving.
De zwarte lijnen zijn de gemeentegrenzen.NIEUWE FEITEN OVER EEN MILIEU EFFECT RAPORTAGE DIE DE HUIDIGE CHAOS MOET GAAN BEËINDIGEN:


De Deputatie van de provincie Limburg heeft gelukkig eindelijk ingezien dat door aanvragen goed te keuren steeds per 1, 2 of 3 windturbines (om daarmee de verplichte Milieu Effect Rapportage te ontduiken), men géén groot en grensoverschrijdend windpark mag vergunnen.

Men heeft de terechte bezwaren van o.a. de gemeente Riemst gevolgd op dat vlak.
Recent heeft de provincie de vergunningsprocedure voor de 2 windturbines in Tongeren bij Ketsingen en 's Herenelderen stopgezet evenals de 2 bij Millen, eveneens van Limburg Win(d)t. 
Van vier andere windturbines van Eneco/Storm te Vreren zijn ook de vergunningsprocedures stopgezet.
Men spreekt in de beslissingen nu zelfs ook over de Waalse windturbines, om ook die te betrekken in het geheel en mogelijk een
Milieu Effect Rapportage voor het gehele gebied te gaan doen.

Dit lijkt een zeer belangrijke stap voorwaarts. 

Toch heeft minister Joke Schauvliege op 29 november juist weer drie windturbines op Tongeren-Oost goedgekeurd, weer zónder MER terwijl de Deputatie en zelfs de Provincie al in 2015 een MER voor het gehele gebied hebben geëist.  Die MER moet er dus komen.
De gemeente Riemst is in beroep gegaan tegen deze onlogische beslissing.

Maar aan welke wetgeving kan men wat betreft de Waalse molens een MER-procedure ophangen, als het gehele wettelijk kader voor windturbines daar reeds vernietigd is door de Raad van State?

En hoe zit dat met een door omwonenden gewenste  plan-MER-procedure betreffende de Vlaamse windturbines, als de sterk achterhaalde Vlarem-wetgeving ook hier tot stand gekomen is zonder dat men daaraan vooraf een MER-procedure uitgevoerd heeft en die dus evengoed vernietigd dient te worden door diezelfde Raad van State?
Dat is namelijk de exacte reden waarom de Raad van State de Waalse wetgeving vernietigd heeft.

Net als in Wallonië hebben we dus ook hier eerst een nieuwe wetgeving nodig vóór men die (plan-) Milieu Effect Rapportage wettig kan uitvoeren en pas daarna kan men zien of men de windturbines legaal kan vergunnen, als nieuwe wetgeving dat toelaat, zo dicht op de omliggende bewoning.

Het heeft natuurlijk geen enkele zin dat in Wallonië voor haar afzonderlijke projectjes aan de gewestgrens, wel een plaatselijk MER-retje pro forma wordt uitgevoerd die steeds géén rekening houdt met de effecten daavan voor de gehele omgeving. 
Op de kaart staan ongeveer 80 windturbines, men moet wel rekening houden met het reëele kader.

Structureel overleg op welk niveau dan ook tussen de gewesten is tot nog toe uitgebleven, hoewel de Europese MER-wetgeving en V.N.-verdragen (Aarhus en Espoo) dat verplichten, zelfs volgens gedetailleerde procedures, destijds ondertekend door ook België , in Maastricht. 

Is het zo dat noodzakelijk overleg tussen gewesten in verband met grensoverschrijdende milieueffecten niet mogelijk blijkt, dan is het evident dat men die projecten dusdanig  ver van de gewestgrens situeert zodat  alle  mogelijke milieueffecten beperkt blijven tot het territorium van het eigen gewest.

Het heeft in dat licht natuurlijk ook weinig zin als aan Vlaamse zijde er een paar exploitanten gezamenlijk een kleine project-MER willen gaan uitvoeren voor een beperkte groep van 24 windturbines om de gemoederen te bedaren, als daarmee aan de essentie van de MER- wetgeving  voorbijgegaan wordt.  Ook is het betrekken van inmiddels ook zonder verplichte MER vergunde windturbines in zo'n MER mogelijk in strijd met de goede uitvoer van die MER-wetgeving.

De essentie van de MER-wetgeving betekent hier namelijk alle risico's voor het gebied tussen Tongeren, Riemst en de Waalse buurgemeenten vooraf bestuderen en gedetailleerd in kaart brengen en pas daarna besluiten of en waar er mogelijkheden in het gebied bestaan om windturbines te kunnen gaan vergunnen. 
Men zal hier bijvoorbeeld ook rekening moeten gaan houden met seismische trillingen in de ondergrond veroorzaakt door windparken, dus met de instortingsgevaarlijke grotten van Riemst, Bassenge en Maastricht, het feit dat hier aanrbevingen regelmatig voorkomen en dat men het grensoverschrijdende mergellandchap wil nomineren voor de Werelderfgoedlijst van Unesco. 
Elk gebied heeft zijn eigenheden en beperkingen die meegenomen moeten worden in een MER, daar dient een MER dan ook voor.Het is de bedoeling van een hier nogal evidente plan-MER dat ook het brede publiek zijn opmerkingen kan formuleren naast die van bijvoorbeeld gemeenten, die dan als richtlijnen binnen de MER in het proces mee opgenomen moeten worden.
Het V.N.-verdrag van Aarhus, maar ook bij grensoverschrijdende hinder het V.N.-verdrag van Espoo schrijven dat voor, evenals natuurlijk de Europese MER-wetgeving zelf.

In Maasticht zijn de 'Maastricht Recommendations on promoting Effective Public Participation in Decision-making in Environmental Matters'  tot stand gekomen die wat betreft deze verdragen van de Verenigde Naties heel duidelijk aangeven hoe de burger betrokken moet worden bij dit soort projecten en plannen, die een grote impact  kunnen  hebben op de leefomgeving betreffende milieu en gezondheid. 
Het zou sterk zijn als men een paar kilometer verderop die gehele regelgeving geving effectief aan de laars zou lappen, zeker omdat het over een complex plan gaat, met erg veel actoren.

Om dit soort complexe projecten te realiseren binnen een aanvaardbare termijn met een maximaal draagvlak is er een specifieke procesaanpak uitgetekend door de overheid.Dus first things first:   Het stappenplan conform de vereisten van goed bestuur en de mer-wetgeving:

1) Eerst het wettelijk kader (Vlarem) vervangen of aanpassen aan de huidige problematiek rond zeer hoge windturbines, zodat dit een passende basis vormt waaraan een MER juridisch opgehangen kan worden (waarin dus  alle  aspecten van de schadelijke emissies van de huidige generatie industriële windturbines vervat zijn). 
Om wijziginen aan Vlarem te kunnen aanbrengen zal men wel eerst binnen een aparte plan-MER de risico's van die veranderende wetgeving moeten onderzoeken, voordat die in het parlement goedgekeurd mag  worden.

2) Dan een strategische plan-MER uitvoeren voor het beoogde gebied, met de benodigde voorafgaande onderzoeken aan weerszijden van de gewestgrens, dat geënt zal zijn op die dan inmiddels wettige en dan hopelijk deugdelijke wetgeving.  
Dit dient te gebeuren na een zowel passieve als actieve informatiecampagne van de overheid, de burger dient dus actief betrokken te worden in de planvorming vanaf een pril stadium op een moment dat alle opties nog open liggen en zijn medebeslissingsrecht moet tevens praktisch gestalte krijgen, dus alle neuzen dezelfde kant op (Verdrag van Aarhus).

3) En pas dan kan men zien waar eventueel welke windturbines potentieel wettig vergund kunnen worden, zónder een gevaar te betekenen voor het plaatselijke milieu, de leefomgeving en de gezondheid van mens en dier, wat de conclusie gaat zijn van een strategische, complexe plan-MER voor het gehele gebied.

4) Op basis daarvan zullen omgevingsvergunningen voor windturbines eventueel aangevraagd kunnen worden.  De omwonenden kunnen daar hun eventueel bezwaar op formuleren, binnen de 30 dagen looptijd van het openbaar onderzoek.  Waarna de vergunnende overheid uiteindelijk mag beslissen. 
Zijn er tijdig nog steekhoudende bezwaren geformuleerd, ook over de kwaliteit van de gevolgde procedure, dan kan men eventueel in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.  Alleen door het volgen van de juiste door de wet bepaalde werkwijze wordt de kans verkleind dat er op dat niveau nog (vaak langdurige) rechtszaken zullen gevoerd worden.Bestand

Schriftelijke vragen van de parlementsvoorzitter dhr. Jan Peumans aan minister Koen van den Heuvel over de (on)wettige Vlarem-wetgeving, een moratorium en of men zo wel verder kan met het vergunnen.

Bestand Downloaden
Bestand

Vergunning door Minister Schauvliege voor een windturbine van Elicio op Tongeren-Oost, bij SKF

Bestand Downloaden
Bestand

de beslissing van de Limburgse Deputatie voor Riemst

Bestand Downloaden
Bestand

de beslissing van de Limburgse Deputatie voor Tongeren

Bestand Downloaden
Bestand

Laatste bezwaarschrift tegen 2 windmolens in Millen van Limburg Windt op een paar honderd meter afstand tussen de E313 en het dorp, Elderenweg, Genendries, Zevenbunderstraat, Sluizerweg, Oude Steenstraat, Tripelenweg, Langstraat, Tongersesteenweg, Elst, Millerdries, Billerweg, Millerdries en omgeving.

Bestand lezen en/of downloaden en afprinten
image-261270-belang.w640.jpg
Artikel in het Belang van Limburg van maandag 27 augustus


NIEUWS:

De Raad voor Vergunningsbetwistingen stelt eindelijk vragen aan het Europees Hof van Justitie over de vraag of het Vlaamse wettelijk kader rond windturbines eigenlijk wel wettelijk is, dit wordt vervolgd.
Er is bij de totstandkoming van de wetgeving namelijk geen verplichte Milieu Effect Rapportage (MER) uitgevoerd, dus de wetgeving is nooit getoetst op de schade die windturbines kunnen veroorzaken.
In Wallonië was er ook geen MER uitgevoerd voor de wetgeving goedgekeurd werd, daar heeft de Raad van State de wetgeving inmiddels vernietigd om die reden.

Vijf nieuwe windturbines bij Glons zullen vergund gaan worden omdat de Radar van luchthaven Bierset opeens geen bezwaren meer heeft.  De vraag is nog of ook deze uitgerust moeten gaan worden met op de rotorbladen meedraaiende rode lichten, dat geldt overigens voor alle windturbines ten zuiden van de steenweg Tongeren/Riemst.

Ook vijf windturbines in de buurt van Vreren, bij Paife, op gerondgebied van Juprelle blijken nu vergund.

Op 29 november heeft de minister de windturbine van Elicio goedgekeurd op Tongeren-Oost.  Vlak daarna zijn ook de twee windturbines op Tongeren-oost van EDF-Luminus goedgekeurd.  Weer zonder dat er een MER is uitgevoerd. en vreemd genoeg nadat de Deputatie besliste de lopende procedures voor alle andere windturbines 'on hold' te zetten om eerst een gezamelijke MER voor alle windtrubines in de streek uit te voeren...  Er is zeer weinig logica te herkennen in het beleid.
De minister heeft ondanks vele steekhoudende bezwaren deze in beroep nu toch goedgekeurd.
De gemeente Riemst is in beroep gegaan tegen deze beslissing.

De kaart hierboven is bijgewerkt en we spreken nu over ongeveer 80 windturbines op de aangrenzende grondgebieden van Tongeren, Riemst, Bassenge en Juprelle.  Waarvoor (nog) geen plan-MER, Milieu Effect Rapportage wordt uitgevoerd, in tegenstelling tot de bijkomende 25 windtubines rond Genk-Zuid, waar men nu wel de wet volgt.

De gemeente Riemst heeft beslist bezwaar te maken tegen alle windturbines waarvoor geen Milieu Effect Rapportage is uitgevoerd, omdat dan niet onderzocht is hoe schadelijk de windturbines voor de omgeving, mens en dier zijn.
Maar omdat deze laatsten op grondgebied van Riemst aangevraagd zijn kon men alleen advies geven. Gezien haar protesten en bezwaren tegen de windturbines buiten Riemst gaan we er logischerwijs van uit dat de turbines die zelfs dichter bij staan, op eigen grondgebied, eveneens een negatief advies zullen meekrijgen.

De gemeente Bassenge maakte ook een gefundeerd bezwaar tegen de windturbines van Limburg Windt in Millen/Riemst.

Er zijn er nog twee in aanvraag in Bassenge door Aspiravi, tussen Boirs en Millen/Elst, langs de E313.
Er werd een infovergadering georganiseerd in Boirs op 5 juni. Die vergadering had tot doel de opmerkingen en bezwaren van de bevolking te noteren en die mee te nemen in een kleine Milieu Effect Rapportage (MER), die daarna volgt.

Voor bijkomende 13 windturbines van Limburg Wind(t) onder Tongeren-Oost is er half mei een besloten MER-bespreking geweest, wat tegen de MER-wetgeving ingaat
Deze windturbines bevinden zich tussen Tongeren en Millen/Riemst.

Bij de werkzaamheden voor het nieuwe deel van industrieterrein Tongeren-Oost zijn de beschermde dassenburchten vernield, ondanks afspraken daarover om die te beschermen.

De burgemeester van Riemst, dhr. Mark Vos zegt in de krant dat men de turbines steeds per 1, 2 of 3 aanvraagt om de Milieu Effect Rapportage-wetgeving  te omzeilen die ervoor zou zorgen dat er eerst onderzoek gedaan wordt om de aanwezige risico's in kaart te brengen. 
Indien u het ook geen goed plan vindt om die tientallen 200m hoge windturbines zo dicht naast de dorpen te zien, dan is het van belang dat u protesteert, bij élke aanvraag voor steeds een paar molens, later kan dat niet meer. DE PLANNEN EN UW EVENTUELE KLACHTEN DAAROVER:

Waar woont u op de kaart.., en woont u daar graag?
Zoniet dan kunt een dat laten weten aan de Vlaamse Ombudsman
Daar kunt u met uw concrete klachten over de huidige plannen of overlast terecht.


U kunt mailen of faxen:
info@vlaamseombudsdienst.be
fax 02 552 48 00
Of: Bel 1700


EERDERE BEZWAARSCHRIFTEN:


Bestand

Bezwaarschrift Ketsingen-'s Herenelderen. Dit bezwaarschrift is als modelbezwaarschrift te gebruiken ook voor andere aanvragen

Bestand Downloaden
Bestand

KORT BEZWAARSCHRIFT windturbine ELICIO Windpark Tongeren-Riemst (Tongeren-Oost)

download kort bezwaarschrift in PDF
Bestand

LANG BEZWAARSCHRIFT windturbine ELICIO Windpark Tongeren-Riemst (Tongeren-Oost)

download lang bezwaarschrift in PDF
image-230719-windturbines_vanuit_peperstraat_Millen_richting_Tongeren-Oost.w640.jpgHET OPENBAAR ONDERZOEK:

Het openbaar onderzoek is steeds de mogelijkheid voor de burger om bezwaar in te dienen, wat betekent dat als men denkt in de toekomst mogelijk overlast te kunnen gaan ondervinden, op welk gebied dan ook, dan is dat het moment om uw bezwaar in te dienen bij de gemeente.
Het is belangrijk om dat voor het einde van de bezwaartermijn te doen, omdat het later niet meer mogelijk is.

Alle valabele argumenten die u nu in een bezwaarschrift vermeldt kunt u ook later in een eventuele procedure aanwenden.
Andersom is het ook zo dat wanneer u nu niet díe zaken aanhaalt waar u later eventueel direct of indirect overlast van kan gaan ondervinden, dan kunt u die later niet meer als argument gebruiken.

Klachten over overlast blijken zeer moeilijk als de windturbines er eenmaal staan.WAAROM BEZWAAR:

Een erg goede reden om nu wél de moeite te nemen om bezwaar te maken is dat de vergunning mogelijk de weg vrijmaakt voor nog tientallen windturbines eveneens gelegen tussen Tongeren, Riemst (en Bassenge), die we samen maar voor het gemak Windpark Tongeren-Riemst gaan noemen, mogelijk het grootste onshore-windpark van België?

De plannen waren al vele jaren bekend bij de Provincie Limburg en het Vlaams Gewest, maar niet bij de burgers wiens leefomgeving rond het Windpark Tongeren Riemst, mogelijk ernstig aangetast zal worden.

Het is daarom dat wanneer u nu geen bezwaar maakt men vrijwel ongestoord de in het totaal ongeveer 80 windturbines kan gaan vergunnen. 
En dat is vreemd, want men ontduikt stelselmatig de eigen wetgeving, die van Europa en de Verenigde Naties

Men had, omdat dit plan niet over steeds drie, maar over misschien meer dan vijftig, 200m hoge windturbines gaat, eerst de omwonenden breed moeten informeren, met hen om tafel moeten gaan zitten en hen medebeslissingsrecht moeten geven, dat is allemaal niet gebeurd.

Verder had men moeten gaan onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de mens en de omgeving van het gehele plan, binnen een Milieu Effect Rapportage, Plan-MER of MER-plan.
Dan zou men vooraf exact hebben geweten wat de mogelijke gevolgen voor de omwonenden gaan zijn op het gebied van gezondheidsrisico's, overlast door slagschaduw van de constant bewegende wieken, geluidsoverlast, bijbehorend slaapgebrek, gevaar voor instorting van de mergelgrotten door seismische trillingen afkomstig van windturbines, waardevermindering van het onroerend goed, nadelige effecten op de natuur, het uitzicht, het toerisme, het imago van de streek (landelijk of industriëel), het vee, uw huisdieren etc..

Men kan niet blijven beweren dat  zonder voorafgaand onderzoek  steeds drie turbines geen nadelig effect zullen geven en dat men er op die manier ook vele tientallen turbines  in hetzelfde gebied kan gaan bouwen terwijl voor meer dan vier er al zo'n grootschalig MER onderzoek verplicht is te doen door Europa, de V.N. én de eigen wetgeving.

De bevolking wordt door de overheid buitenspelgezet maar in dit geval de Limburgers kunnen zich nu verweren door middel van een bezwaarschrift om hun leefomgeving, gezondheid, bezit en de kwaliteit van leven voor de toekomst veilig te stellen.
Het is mogelijk nu of nooit.WAAR VINDT U DE DOSSIERS?

Het OMGEVINGSLOKET is de plek waar u de dossiers moet kunnen inkijken, al functioneert het moeizaam en zijn de dossiers vaak niet aanwezig of verre van compleet.  De belangrijkste informatie laat men systematisch weg (zogenaamd om auteursrechten te beschermen) om het de burger lastig te maken om een gefundeerd bezwaarschrift te schrijven, gefaciliteerd door de overheid dus.

Vul op het omgevingsloket in de balk Tongeren  in om de dossiers voor Tongeren te kunnen vinden, andere zoekwoorden zoals windmolen werken meestal niet  (men wil niet gemakkelijk gevonden worden).


image-222499-hbvl_1_wptr.w640.JPG
Artikel het belang van Limburg maandsg19 februari
image-222625-Ronddraaiende_lichten_vermelding_dossier.w640.jpg
De 200m hoge windturbines van het Windpark Tongeren-Riemst bevinden zich in een gebied 'categorie E', dus als bebakening: ronddraaiende lichten aan de wieken? Dat wordt pas beslist na de vergunning door de luchtvaart autoriteiten, vanwege luchthaven Luik
image-222293-belang_trillingen.jpg
De gemeente Riemst vraagt aan de minister een seismologisch onderzoek vooraleer er nog windturbines in de streek vergund worden, die studie zou deel moeten uitmaken van een uitgebreide MER-studie voor Windpark Tongeren-Riemst
image-222295-WT_in_Riemst_domineren_en_vernietigen_Limburgs_landschap,kl.w640.jpg
Deze 200m hoge industriële windmolens bij Herderen-Riemst domineren niet alleen de zondagse wandeling en het eens landelijke landschap volledig, het plan is 80 stuks tot 230m hoge windturbines op een paar vierkante kilometer.