INFO WINDPROJECTEN
ACTUALITEITEN

WETGEVINGMEDIAEnergiepact? Wat nu?


WAAROM DEZE WEBSITE?
Op deze onafhankelijke portaalsite kunt u veel info vinden over eventuele overlast die men ondervindt van de hier vooral in Vlaanderen (en Wallonië) vaak extreem dicht op de bewoning geplaatste windmolens.
Over de gehele wereld ervaart men steeds vergelijkbare overlast van windparken, benadeelde omwonenden verenigen zich en laten terecht steeds meer van zich horen.


GEZONDHEIDSRISICO'S
De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, heeft recent een nieuw rapport uitgebracht waarin zij voor het eerst bijzondere aandacht schenkt aan windturbinelawaai en waarin zij nu waarschuwt voor de gezondheidsrisico's die windturbines opleveren voor omwonenden. 
De norm die de WHO stelt aan windturbinegeluid wordt in Vlaanderen structureel zwaar overschreden omdat de Vlaamse Vlaremwetgeving sterk verouderd is en nog uitgaat van verkeerde en inmiddels erg achterhaalde veronderstellingen, vooral betreffende de reikweidte van de overlast veroorzakende componenten van windturbinegeluid, de lage hoorbare en zeer lage onhoorbare tonen  (infrageluid)
De Vlarem-wetgeving werd geschreven op de kleine windmolens van toen, momenteel plaatst men factor 2-3 grotere industriële windturbines van 200m hoogte vaak nog dichter bij bewoning en nog hogere komen eraan.

Men is in de landen om ons heen vroeger begonnen met windturbines en men heeft daar dan ook meer ervaring met de aanwezige risico's voor de omgeving.  Grootschalige gezondheidsonderzoeken bij omwonenden zijn daar lopende.
Er is behoefte aan duidelijke informatie en een humane wetgeving.
Als het plaatsingsbeleid van de overheid voldoende respectvol zou zijn naar omwonenden, dan zou www.windmolenklachten.be geen bestaansredenen hebben.


NIET TEGEN GROENE ENERGIE
Windturbines kunnen mits goed geplaatst nuttig zijn. Een letterlijke vergroening van onze leefomgeving is mogelijk meer dan ooit nodig. 
Men is bezorgd om het klimaat, maar dat wil niet zeggen dat in het ruimtelijk verrommelde Vlaanderen het verantwoord is om de huidige zeer grote windturbines, zeker internationaal gezien, extreem dicht bij bewoning te vergunnen.
Is er feitelijk geen geschikte plaats voor grote industriële windturbines in de leefomgeving dan is het verstandig om naar creatievere oplossingen te zoeken voor onze energieproblematiek, die wél inpasbaar kunnen zijn in een zeer dichtbevolkt Vlaanderen.  Elke regio kent zijn typische beperkingen en mogelijkheden.

Bomen zijn bijvoorbeeld veel gemakkelijker inpasbaar en halen effectief CO2 uit de lucht en dragen bij aan ons welbevinden. Toch zijn echte bossen bijna onbestaande in Vlaanderen, daar zou dringend verandering in mogen komen.
Daarnaast is besparing van energie door een mentaliteitsverandering misschien de eenvoudigst haalbare en goedkoopste weg.
Wind en zon zijn gratis, dat klinkt mooi, zo voelt dat ook, maar windenergie blijkt erg duur voor de samenleving en even onbetrouwbaar te zijn als het weer.


BENT U WEL OP DE HOOGTE?
In stilte worden de windplannen ontwikkeld en uitgevoerd, slechts weinigen zijn op tijd op de hoogte van wat er in zijn of haar omgeving staat te gebeuren. Als u de vaak verdoken aanplakking voor een vergunningsaanvrag toevallig niet gezien heeft dan kunt u later niet meer van u laten horen. Dat is een dramatisch gevolg van de nieuwe wetgeving (Codex Ruimtelijke Ordening) in Vlaanderen, alhoewel het Grondwettelijk Hof qua indientermijnen de regering weer wat teruggefloten heeft.
U hebt bij het openbaar onderzoek maar dertig dagen de tijd om uw gefundeerd bezwaar in te dienen bij de gemeente. Een steekhoudend bezwaar indienen is zonder zich wat in te lezen niet zo gemakkelijk.
Toch heeft ook België internationale V.N. verdragen ondertekent die de overheid verplicht de bevolking  juist en op tijd, zowel passief als actief,   objectief te informeren over infrastructurele projecten in het kader van de transitie en zelfs ook verplicht een praktisch uitvoerbaar medezeggenschap te verlenen.


VEILIGE MINIMUMAFSTAND
De feitelijke minimumafstanden van de windmolens tot bewoning in onze buurlanden zijn doorgaans veel groter, en dat heeft een goede reden.
In Beieren (Duitsland) maar ook in Polen en Finland hanteert men de 10 maal de (tip)hoogte regeling.
Gaat het om 200 meter hoge turbines dan betekent 10 maal de hoogte  dat een minimumafstand van de windmolen tot uw huis minstens 2 km dient te bedragen.
Angela Merkel heeft voor de rest van Duitsland zeer recent de minimumafstand verdubbeld naar minimaal 1 kilometer.
In Denemarken heeft u een punt bij de rechter als uw huis op minder dan 6 maal de (tip)hoogte staat. In dat geval bepaalt de makelaar uw schadevergoeding aan de hand van de normale marktprijzen, dat is bij wet geregeld.


MAAR NIET IN VLAANDEREN
In Vlaanderen staan ze erg vaak op een (onverantwoorde) paar honderd meter of nog minder van woningen. Hoewel zowel de mens als de windturbines hier even groot zijn. Planschade regelingen zijn hier onbestaande en dat geeft aan dat de symbiose tussen de zwaar verdienende sector en de louter benadeelde omwonenden parasitair is.
Het is zeer opmerkelijk dat er in Vlaanderen geen minimumafstandsregel tot bewoning bestaat, die zou namelijk de hier verder genoemde problemen eenvoudig kunnen voorkomen.
Vlaanderen staat hier vrijwel alleen in.
De overheid hanteert enkel een zeer dubieuze geluidsnorm.
Die norm is achterhaald, vaag en er bestaat geen betrouwbare controle op.
Dat betekent dat het in de praktijk zeer moeilijk is om nog uw recht te halen als de turbines er eenmaal staan.
Er bestaat geen functionerende handhaving, de miliewetgeving voorziet daar niet in.


GEEN PROBLEEM, GEWOON STILZETTEN
Men belooft tegenwoordig dat men de windturbines naast uw huis zal stilzetten zodat u geen overlast ondervindt, en zo zou de wet toch gerespecteerd kunnen worden.
Dat zou mooi zijn maar de regelgeving laat wel erg veel ruimte aan de exploitant van het windpark, die economisch gezien misschien niet zo gebaat is bij die stilstand.
Het is natuurlijk onlogisch en maatschappelijk onverantwoord om een grote windmolen toch te willen (mis)plaatsen daar waar die om veiligheidsredenen voor de omwonenden niet kan functioneren en dus stilgezet moet worden om aan de wetgeving te kunnen voldoen.
Dan zou men dus kunnen concluderen dat men niet de juiste grootte van windmolen op de juiste plaats vergunt.
De hiervoor bedachte  Reduced Noise Mode  mag geen juridische vrijbrief zijn om windturbines maar om het even waar te kunnen plaatsen.
Bovendien werkt hij niet, slechts plaatselijk hoorbare hoge tonen worden wat gereduceerd, maar juist de lage tonen geven overlast tot op grote afstanden en die worden helaas ongemoeid gelaten.


IN WALLONIË IS DE WETGEVING NU ONWETTIG VERKLAARD EN VERNIETIGD
Daar is geen verplichte  Milieu Effect Rapportage  toegepast alvorens de wet destijds werd aangenomen. De normen in de wetgeving bleken nooit onderzocht binnen de door Europa verplichte milieubeoordeling, de MER.
Dat is in Vlaanderen betreffende de Vlaremwetgeving overigens ook niet gebeurd.
Die wetgeving wordt momenteel samen met de omzendbrieven ter discussie gesteld bij de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen, eveneens vanwege de onwettige totstandkoming daarvan.  De Raad van Vergunningsbetwistingen schoof de vraag in 2018 door naar Europa, we wachten samen af of ook de Vlaamse milieuwetgeving vernietigd zal worden.
De wet blijkt ook hier geenszins aangepast aan de huidige grootte en het niveau van overlast van de hier geplaatste, nu zeer grote, windturbines.
De wet in Vlaanderen (Vlarem) had aanvankelijk natuurlijk tot doel de burger te beschermen maar deze  beschouwt vooral bij windmolens geen lage tonen, al dragen die het verst en geven die de meeste problemen.
Vlarem blijkt veel soepeler voor industriële windturbines dan voor ander industrielawaai van nieuwe inrichtingen.
Zeer lage tonen veroorzaken volgens de WHO en de Hoge Gezondheidsraad stress, kunnen daarvoor gevoelige personen uit hun diepe slaap houden en zo op termijn serieuze gezondheidsklachten veroorzaken.  Men weet dan zelf vaak niet waar precies de oorzaak ligt en wie men eventueel verantwoordelijk kan stellen.
De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt expliciet voor modern windturbinegeluid.

PARTICIPATIE?
De burger wordt gevraagd te participeren in windstroom, de regering stelt dat voor omdat men er van uit gaat dat men dan niet klaagt en de 'papieren doelstellingen' op die manier snel gehaald zullen worden.
Maar niet iedereen zal het  beloofde 'rendement'  van een  'belegging'  in bewegende lucht belangrijker vinden dan de waarde van de eigen woning, de leefomgeving, de nachtrust en de gezondheid van bijvoorbeeld familieleden en dieren. 
Het gaat bij de 'participatie' in de meeste gevallen over risicovolle achtergestelde leningen bij de exploitanten. Er blijkt vaak sprake van financiële constructies met meerdere vennootschappen. Laat u dus objectief informeren. Die 'leningen' of beleggingen zijn vaak risicovoller dan die welke banken u zullen mogen aanbieden.


Daarbij staan de 'verdiensten' van de particuliere belegger in windstroom, grotendeels ook op zijn eigen maandelijkse elektriciteitsfactuur én op die van de buren.
Het is opmerkelijk dat de overheid dit promoot (na de Turteltax-affaire met de zonnepanelen) en daarmee duidelijk ook het financiële risico bij de burger neerlegt om de 'doelstellingen' te behalen.

Men kan zich tevens de vraag stellen waar de enorme meerkost voor de zwaar gesubsidiëerde windenergie, opgebracht door de consument die daarvoor tegenwoordig fors meer betaalt via zijn elektriciteitsfactuur, eigenlijk exact naartoe gaat  (samen met Duitsland en Denemarken is de elektriciteit het duurst in België).
Het is immers geen accijns zoals op brandstof die via de staatskas in theorie weer ten goede kan komen aan de maatschappij. 

In Frankrijk kostte een kilowatt elektriciteit niet zolang geleden maar een derde van wat die nu hier kost, daar had men een bijna 100% CO2-neutrale stroomvoorziening en men stookte daar elektrisch, bij wijze van spreken, met de deur open met uitzicht op een prachtig ongeschonden cultuurlandschap. Dat is nu verleden tijd. Men stoot nu een massa CO2 uit en zegt dat men nog verder moet 'vergroenen' om de  Europese 'doelstellingen' te behalen...

Men spreekt in de Europese pers sinds kort veelvuldig van structurele energiearmoede en van een grootschalige kapitaalvlucht.
Verarming van de bevolking werkt het behalen van 'de doelstellingen'  echter tegen. In het Oosten en Zuiden van Europa is minder geld te rapen en worden de Europese doelstellingen zoals hier enkel gehaald wanneer die landen hun nucleaire centrales kunnen blijven onderhouden.

Energie behoort tot de eerste levensbehoeften, zonder stroom geen water noch voedsel, zonder goed vooruitziend beleid geen stroom.
Veel geld van de burger, waarvoor hij niets aantoonbaars dan mogelijke overlast terugkrijgt en waarvan hij niet weet waar het blijft, wordt onvrijwillig onttrokken aan zijn vrij besteedbaar inkomen in het kader van een positief geacht klimaatbeleid. 
Toch ziet men geen positief resultaat in de CO2-statistieken van zijn zware inspanningen, wel dagelijks groeiende' klimaatbedreigingen, via de media.
Hoe kan dat de brave betaalburger blijven inspireren?

Om bijvoorbeeld alleen de huidige kerncentrales te kunnen vervangen wat betreft de capaciteit en de CO2-uitstoot, zal elke vierkante kilometer van België voorzien moeten worden van een grote windturbine, die het niet doet als het driekwart van de tijd niet of onvoldoende waait.
Maar dan nog kan men niet elektrisch gaan rijden, het huis electrisch verwarmen, de industrie draaiende houden, evenals bijvoorbeeld de gehele transportsector van energie voorzien. 


Het collectieve 'wensdenken' zou dringend plaats moeten maken voor eco-realisme. Het klinkt zo mooi maar het gaat om de harde cijfers.


Dient het grootschalig 'experimenteren' met historisch voorbijgestreefde laagperformante technieken zonder reële opslagmogelijkheden, met de leefomgeving door een extreem ruimtebeslag en daardoor zelfs met de gezondheid van de bevolking, een verantwoord energiebeleid?

Heeft men wel een beeld van wat de randdeffecten zijn van de keuze voor wind? 
Men kan naast het enorme ruimtebeslag bijvoorbeeld denken aan een de zeer kostelijke landelijke netverzwaring, slimme digitale meters, nieuwe peperdure en CO2-onvriendelijke fossiele gascentrales als back-up of de extreem dure batterijopslag, het grid-management met enorme kosten om ons net enigzins stabiel te kunnen houden, vanwege net-instabiliteit te realiseren bijkomende internationale hoogspanningsverbindingen, schade aan de biodiversiteit, de volksgezondheid, beschermde natuurgebieden, de landbouw, Landschappelijk Waardevolle Agrarische Gebieden, ons cultureel en historisch erfgoed, het landelijk toerisme, sociale tweespalt tussen voor- en tegenstanders, eraan verdieners en de benadeelden en mogelijke imagoschade van een land dat een voorbeeldrol wil vervullen betreffende een goede communicatie en dus relatie met haar burgers. 

Beseft men voldoende dat kiezen voor 'de groene oplossingen' in hun maatschappelijke uitwerking helemaal niet zo fris-groen is, laat staan sociaal-rood?
Er is een kleurvervaging bezig zowel ten aanzien van het politieke landschap (inhoudelijke oppositie is nagenoeg onbestaande) als het voorheen zo groene Vlaamse landschap.


Men kan zich concrete vragen stellen over de globalistische gedachte en over de door de V.N. gestuurde mondiale verschuivingen van rijk naar arm, gesteund door de 'Parijse' klimaatboetes die we spoedig gaan moeten betalen van Europa.
We hebben inderdaad onbeschoft veel geld gegraaid in de koloniën, we hebben daardoor in combinatie met het gebruik van fossiele brandstoffen een erg hoge mate van welvaart bereikt, we zitten echter nu in de staatsschulden door gebrek aan alertheid.

Hebben nog we nog wel genoeg geld voor enkel het basale onderhoud van bijvoorbeeld onze wegen, de elektriciteitsvoorziening, de bejaardenzorg, kwalitatief onderwijs en een energietransitie 'ohne Ende' ?  Die ons zonder twijfel, zoals in Duitsland, verder zal verarmen en daarmee mogelijk de voormalige koloniën ook?
Die 'koloniën' zullen van ons via de V.N. en Europa mogelijk zeer hoge klimaateisen opgelegd krijgen gekoppeld aan de daarvoor te verstrekken leningen, waaraan men zonder over een zeer prominente onuitputtelijke CO2-vrije energiebron te beschikken, nooit zal kunnen voldoen. Zou dat de  de bedoeling zijn?
Op het moment dat 'het jonge Zuiden' voldoende goedkope energie heeft is de machtsverhouding omgedraaid, maar die kans zal het Noorden waarschijnlijk niet geven. De technologische ontwikkeling van bijvoorbeeld gesmolten zout reactoren (Thoriumcentrales) wordt hier zwaar onvoldoende aangegrepen, in Azië echter wel, dan zullen zij dat als eerste kunnen vermarkten.
Gaan we als zelf ingeprate voorbeeldige koplopers, blind voor de eerder voorzichtige houding van de grootmachten, intern onze leidende voorttrekkersrol spelend, binnenkort verder achterop lopen, geremd door onze eigen ambitieze klimaat- en energiedoelstellingen?
Zal zo de gedroomde ideologische welvaartsverschuiving van Noord naar Zuid niet een farce blijken, of onbedoelde realiteit?


Als het bestrijden van global warming de doelstelling is moeten we dan niet samen (mondiaal) aan betaalbare en leefbare langetermijn-oplossingen gaan werken? Daarvoor zullen wij eigenlijk nu al moeten gaan sparen en dan de goedkoopst mogelijke dus meest effectieve methode aangrijpen en die globaal gaan propageren en implementeren. Daar kunnen we dan wellicht weer wat aan verdienen, zonder kolonialistische bijbedoelingen dan.


Kunnen we in dat licht via de huidige extreme subsidiëring van enkelen, nog zoveel geld verspillen aan deze achaïsche windmolentechnieken in gedwongen combinatie met  de extreem dure immense randeffecten van die keuze?
Moeten we niet juist investeren in mentaliteitsverandering, kennis en hoogstaand technologisch onderzoek. Of hebben we het mis..?


Zijn die dominante windturbines in de schoolboeken wel zo doordacht?


We moeten allemaal zeker aan het klimaat denken en verantwoord handelen, maar we moeten vooral eerst onderzoeken hoe.

Is de politiek wel klaar om gehoor te geven aan de dwingende Europese opdracht, werk te maken van beproefde structurele oplossingen met vanaf dag één een bewezen aanzienlijk positief effect op de globale uitstoot van broeikasgassen, met door Europa vereist respect voor de nu bedreigde leefomgeving?

Het Kimaatplan werd overigens zwaar onderuitgehaald in een gemeenschappelijk advies door de SERV, Minaraad, SALV en de andere Belgische adviesraden samen.

De adviesraden hebben het over een schrijnend gebrek aan cijfers, data, feiten, visie, methodiek bij de administraties betreffende de instrumentkeuze binnen het Klimaatplan.
Binnen de administraties herkent men dat en men geeft aan dat ze meer ruimte en mankracht nodig gaan hebben om zich meer te kunnen verdiepen in de complexe materie, ze zijn van goede wil.


Men zou daar volgens de Belgische burgerplatforms waaronder ASBL Vent de Raison / Wind met Redelijkheid, Leefbare Energie Vlaanderen en de lokale platforms waarschijnlijk nog het onwettig gebrek aan een begeleidende Milieueffect Rapportage op plan- en projectniveau en dus het gemis aan alternatievenonderzoek en praktische en effectieve burgerinspraak aan moeten toevoegen.
Vanwege de nieuwe privacywetgeving sinds 25 mei 2018 is de klachtenpagina met ingestuurde klachten en opmerkingen niet meer zichtbaar, onze Europese excuses daarvoor. U kunt met uw gefundeerde klachten over procedures, inspraak en eventuele problemen daarmee natuurlijk wel terecht bij :       

Wilt u gestructureerde gebundelde informatie toesturen over nieuwe projecten bestemd voor publicatie op deze website, dan kunt u dat doen in Word- of PDF-bestanden via de website van:  Leefbare Energie Vlaanderen ,
Dat is een groeiend burgerplatform en denktank, met veel ook internationale kennis en ervaring, geheel onafhankelijk en zij helpen  potentiele omwonenden wegwijs te worden en zich te informeren over de eerste stappen die men kan ondernemen, zoals het zich groeperen.
Vermeldt wel uw contactgegevens in uw mail, de locatie en exact over welke projecten het gaat, bijvoorbeeld de duur van het openbaar onderzoek en de link naar de omgevingsvergunningsaanvraag van het project op het omgevingsloket.(De achtergrondfoto laat zien hoe de grote windturbines met ook meedraaiende lichten eruit gaan zien)